Ford KS 1 Timetable

Ford KS 1
Mon Tue Wed Thu Fri
1 K1 K1 K1 K1 K1
EP Key Stage 1 EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1
2 K1 K1 K1 K1 K1
EP Key Stage 1 EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1
3 K1 K1 K1 K1 K1
EP Key Stage 1 EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1
4 K1 K1 K1 K1 K1
EP Key Stage 1 EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1
5 K1 Po K1 K1
EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1
6 K1 Po K1 K1
EP Key Stage 1 AF Key Stage 1 AF Key Stage 1

Ford KS 2 Timetable

Ford KS 2
Mon Tue Wed Thu Fri
1 K2 K2 K2 K2 K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 AL Key Stage 2 EP Key Stage 2
2 K2 K2 K2 K2 K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 AL Key Stage 2 EP Key Stage 2
3 K2 K2 K2 K2 K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 TMA Key Stage 2 EP Key Stage 2
4 K2 K2 K2 K2 K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 TMA Key Stage 2 EP Key Stage 2
5 K2 K2 Po K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 TMA Key Stage 2
6 K2 K2 Po K2
KR Key Stage 2 KR Key Stage 2 TMA Key Stage 2